Mål

Mål för verksamheten

  • Sälja och installera minst 10 OptiCeptTM produktionslinjer inom OptiFlower segmentet under de kommande 3 åren
  • Sälja och installera linor inom andra applikationsområden under samma period

Finansiella mål

  • En försäljningstillväxt som förväntas överstiga 150 % i genomsnitt årligen över en femårsperiod
  • Bruttomarginalen (inkluderat både sålda system och royaltyinkomster) förväntas överskrida 65 % inom fem år
  • Positivt kassaflöde år 2020

OptiFreeze har en försiktig inställning till förväntningarna då vi introducerar en helt ny process på marknaden. Även om tekniken är ny, så är det vår övertygelse att OptiCepts produktionslina kommer att förändra hela grossistledet inom växtförökningsindustrin. Plantorna kommer att ha en längre livstid, en bättre tillväxtpotential, vara friskare och ha högre kvalitet vid försäljning från producenterna till plantskolorna. Företaget bedömer att de uppsatta målen är rimliga och möjliga att uppnå.​