Delårsrapporter

2019-05-23, 08.30 (CEST)

Delårsrapport 2019-01-01 – 2019-03-31

Regulatorisk

Sammanfattning av Q1 2019

Följande sammanfattning avser perioden 2019-01-01 – 2019-03-31 med jämförelseperiod 2018-01-01 – 2018-03-31

  • Omsättningen för perioden uppgår till 333 620 SEK (0 SEK) 
  • Resultatet för perioden uppgår till -1 980 615 SEK (-2 192 873 SEK)
  • Likvida medel uppgick till 3 701 727 SEK (13 605 765 SEK) 
  • Aktiverade utgifter för forskning och utveckling uppgår till 338 053 SEK (404 996 SEK)
  • Genomsnittligt antal aktier uppgår till 9 877 264 stycken (9 877 264 stycken)
  • Resultat per aktie* -0,20SEK ( -0,22 SEK)
  • Soliditet 74,8 % (93,8 %)

*Resultat per aktie baseras på genomsnittligt antal aktier under perioden.


Kommentarer från VD Årets första kvartal har inneburit ett stort genombrott för OptiFreeze!

2017 lades grunden för strategin att huvudsakligen fokusera på affärsområdet OptiFlower under 2018. Nu ser vi de positiva resultaten av denna strategi. För det första har vi tecknat ett omfattande avtal med Syngenta Flowers. För det andra har vi levererat vårt första kompletta system till Kenya Cuttings, Syngenta Flowers. Ovannämnda resultat innebär att OptiFreeze tagit det strategiska och viktiga steget från forsknings- och utvecklingsfasen över till lanseringsfas.

Avtalet med Syngenta

Februari 2019 meddelade OptiFreeze att bolaget tecknat ett samarbetsavtal med Syngenta Flowers, en av världens ledande och största blomsterkoncerner. Nyheten mottogs med stort och positivt intresse av media i Sverige och av den internationella blomsterindustrin.

OptiFreeze och Syngenta Flowers har avtalat att inte ge någon exklusivitet till Syngenta, vilket innebär att OptiFreeze har möjligheten att marknadsföra sin teknologi till samtliga aktörer på marknaden. Enligt avtalet med Syngenta baseras affärsmodellen på royalties för varje behandlad planta. Ersättningsmodellen är något av praxis inom branschen och tillsammans med Syngentas erfarenhet inom området kommer samarbetet att starkt bidra till OptiFreeze framtida expansion. Marknaden för sticklingar är enorm, det produceras minst 2,5 miljarder sticklingar varje år.

Syngenta är en ledande global aktör på marknaden för framför allt krukväxter. Bolaget producerar frön, sticklingar och växter som tillgodoser odlares och återförsäljares efterfrågan. Vårt samarbete med Syngenta omfattar samtliga behandlingsprocesser för insatsvaror som exempelvis sticklingar, snittblommor, växter och frön.

Första OptiCeptTM-leveransen till Kenya

Vi färdigställde ett komplett OptiCeptTM-system till Syngenta Flowers inom fyra månader och systemet var redo för leverans i mitten av januari. Omfattande byråkrati tillsammans med förtullning innebar dock att leveransen försenades till slutet av februari. Denna formalia är nu avslutad och det känns fantastiskt att det första OptiCeptTM –systemet nu finns på plats på Kenya Cuttings i Nairobi sedan början av maj!

Uppdaterade finansiella mål

I slutet av mars 2019 meddelade OptiFreeze styrelse att bolagets finansiella mål uppdaterats som resultat av samarbetsavtalet med Syngenta Flowers. 

De uppdaterade finansiella målen beslutade av styrelsen är:

  • Kommande fem åren förväntas den årliga vinstökningenöverstiga 150%i genomsnitt
  • Bruttomarginalen(inklusive både maskinförsäljning och royalties) förväntas överstiga 65%inom fem år
  • Bolagets kassaflöde förväntas vara positivt under 2020
Fokusområden – OptiFlower, OptiDry och OptiFresh

Vi kommer att fortsätta att fokusera på OptiFlower-segmentet under 2019 i syfte att öka försäljningen och expandera produktportföljen. Vi jobbar för närvarande med att producera nya recept för nya produkter samtidigt som vi inleder metodutveckling för snittblommor som är en mycket spännande marknad med stor tillväxtpotential. Installationen och tester på Kenya Cuttings kommer också att kräva en del fokus och arbete. 

Samtidigt tar OptiFreeze försiktiga steg när det gäller OptiDry-segmentet. Under förra årets försök observerade vi att kunderna inom OptiDry-segmentet har ett stort behov av mycket hög kapacitet. På grund av detta måste PEF-systemet uppskalas för att komma ikapp med den industriella standardkapaciteten. Kunderna inom segmentet är också ganska konservativa och det tar därför betydligt längre tid för dem att förstå den fulla potentialen i OptiFreezes användningsområden. Därför kommer OptiFreeze att producera en ny PEF-kammare med ökad kapacitet som bättre passar OptiDry-kunderna och deras önskemål. 

Vi har också beslutat att fokusera på OptiFresh-segmentet under 2019. Efter diskussioner med europeiska myndigheter och Livsmedelsverket om de naturliga tillsatsmedel som vi använder i processen har vi fått besked att behandlingen får användas inom frukt- och grönsaksindustrin. Vi fortsätter vår diskussion med Livsmedelsverket för att kunna hjälpa potentiella kunder med frågor som rör lagstiftning och regler för livsmedel.

Finansiella läget

Under 2019 kommer OptiFreeze att fortsätta övergången från ett bolag inriktat på kommersialisering till ett bolag som fokuserar på försäljning. Övergången kommer att kräva hårt och målmedvetet arbete samt ökad finansiering. OptiFreeze undersöker för närvarande olika möjligheter för att säkerställa att bolaget har tillräckliga finansiella resurser för att stå starkt när vi nu går in i nästa fas. Samarbetsavtalet med Syngenta Flowers innebär att OptiFreeze har alla förutsättningar för att lyckas. OptiFreeze har en måttlig förlusttakt och vi ser inga dramatiska förändringar de närmaste kvartalen. Efter utgången av första kvartalet 2019 har OptiFreeze erhållit återstående betalning från Syngenta Flowers för installationen av OptiCept ™-systemet vilket bidragit positivt till det finansiella läget.

Tillsammans med vår partner Syngenta Flowers arbetar vi för att göra OptiCeptTM-linjen till den globala standarden inom blomsterindustrin. I övrigt tror jag att 2019 blir ett avgörande övergångsår för OptiFreeze - från att fokusera på kommersialisering till att fokusera på försäljning!

Avslutning

Jag är stolt över vårt arbete och att vi som bolag kunnat landa ett så stort och bra kontrakt med Syngenta Flowers! Jag är även övertygad om att när vi i framtiden tittar tillbaka kommer vi att se att den här perioden innebar vändpunkten för oss. Det är med stor entusiasm och stora förväntningar som vi kommer att fortsätta med vårt arbete.

Denna information är sådan information som OptiFreeze AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2019.

Lund, Maj 23, 2019

Eda Demir Westman, VD


Läs som PDF.