Delårsrapporter

2020-02-14, 08.30 (CET)

Bokslutskommuniké 2019

Regulatorisk

 Viktiga steg mot kommersiellt genombrott 

Bokslutskommuniké 2019 

Sammanfattning av Q4 2019 

Följande sammanfattning avser perioden 2019-10-01 – 2019-12-31 med jämförelseperiod 2018-10-01 – 2018-12-31 

Omsättningen för perioden uppgår till 347 174 SEK (311 886 SEK) 

Resultatet för perioden uppgår till -2 484 934 SEK (-1 640 324 SEK) 

Aktiverade utgifter för forskning och utveckling uppgår till 738 113 SEK (151 804 SEK) 

Genomsnittligt antal aktier uppgår till 11 059 980 stycken (9 877 264 stycken) 

Resultat per aktie* -0,22 SEK ( -0,17 SEK) 

*Resultat per aktie baseras på genomsnittligt antal aktier under perioden. 

Sammanfattning av Q1-Q4 2019 

Följande sammanfattning avser perioden 2019-01-01 – 2019-12-31 med jämförelseperiod 2018-01-01 – 2018-12-31 

Omsättningen för perioden uppgår till 3 481 431 SEK (1 237 988 SEK) 

Resultatet för perioden uppgår till -8 327 956 SEK (-6 840 659 SEK) 

Likvida medel uppgick till 13 697 509 SEK (6 819 997 SEK) 

Aktiverade utgifter för forskning och utveckling uppgår till 2 038 871 SEK (1 370 801 SEK) 

Genomsnittligt antal aktier uppgår till 10 279 167 stycken (9 877 264 stycken) 

Resultat per aktie* -0,81 SEK (-0,69 SEK) 

Soliditet 90,1 % (82,7 %) 

Finansiell översikt 

KSEK Q4, 2019 Q4, 2018 Q1-Q4, 2019 Q1-Q4, 2018 Rörelsens intäkter 1 126 464 5 572 2 646 Rörelseresultat -2 485 -1 640 -8 326 -6 837 Nettoresultat  -2 485 -1 640 -8 328 -6 841 Balansomslutning 25 283 18 245 25 283 18 245 Likvida medel 13 698 6 820 13 698 6 820 Eget kapital 22 790 15 083 22 790 15 083 Soliditet, % 90,14 82,67 90,14 82,67 Genomsnittligt antal aktier i perioden 11 059 980 9 877 264 10 279 167 9 877 264 Antal aktier vid periodens utgång 11 059 980 9 877 264 11 059 980 9 877 264 Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,22 -0,17 -0,81 -0,69

CEO 

OptiFreeze AB

ulf.hagman@optifreeze.se

Tel 0733636380

Release