OptiFreeze Investor > Media > Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

2019-05-13, 08.04 (CEST)

Kallelse till extra bolagsstämma i OptiFreeze AB (publ)

Regulatorisk

Aktieägarna i OptiFreeze AB (publ), 556844-3914, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 29 maj 2019 kl. 14.00 på bolagets kontor, Kalkstensvägen 16, i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 23 maj 2019, och
  • anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 23 maj 2019 skriftligen till OptiFreeze AB, Kalkstensvägen 16, 224 78 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-15 23 00 eller per e-post info@optifreeze.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 23 maj 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.optifreeze.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 9 877 264 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

  1. 1.    Stämman öppnas.
  2. 2.    Val av ordförande vid stämman.
  3. 3.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. 4.    Godkännande av dagordningen.
  5. 5.    Val av en eller två justeringsmän.
  6. 6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. 7.    Val av ny styrelseledamot.
  8. 8.    Stämman avslutas.
 

Beslutsförslag i korthet:

Val av ny styrelseledamot (punkt 7)

Valberedningen föreslår att Martin Linde nyväljs som styrelseledamot. Valberedningen föreslår vidare att Martin Linde utses till styrelseordförande. Vidare har Göran Hedbys, på egen anmodan önskat avgång ur styrelsen. OptiFreeze AB vill därmed tacka Göran Hedbys för sitt arbete i styrelsen. Övriga styrelseledamöter kvarstår.

Martin Linde, född 1971, innehar en executive master in business administration och är utbildad vid bland annat Lunds universitet. Martin har en bakgrund inom livsmedelsindustrin, där han har haft ett antal olika roller som ledande befattningshavare, inkluderat bland annat roller som koncernchef, VD och marknads- och säljansvarig. Martin har därutöver varit engagerad i ett antal noterade bolag och är sedan tidigare vidare väl bekant med OptiFreeze då han tidigare varit verksam i bolaget i egenskap av styrelseledamot och sedermera styrelseordförande under åren 2014 – 2017.

Personuppgifter 
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. 

Övrigt

Fullständigt förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Kalkstensvägen 16, i Lund samt på bolagets webbplats (www.optifreeze.se) senast två veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i maj 2019

OptiFreeze AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eda Demir Westman, VD OptiFreeze AB

Telefon: +46 70 600 67 99

E-post: eda.demir@optifreeze.se

Release