OptiFreeze Investor > Media > Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

2019-08-08, 10.12 (CEST)

Kallelse till extra bolagsstämma OptiFreeze

Regulatorisk

Aktieägarna i OptiFreeze AB (publ), 556844-3914, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 22 augusti 2019 kl. 14.00 på bolagets kontor, Kalkstensvägen 16, i Lund. 

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 16 augusti 2019, och
• anmäla sig till bolaget senast fredagen den 16 augusti 2019 skriftligen till OptiFreeze AB, Kalkstensvägen 16, 224 78 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-15 23 00 eller per e-post info@optifreeze.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare och biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 16 augusti 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.optifreeze.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till          9 877 264 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:
1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen. 
8. Beslut om godkännande av riktad nyemission av aktier.

9. Stämman avslutas. 

Förslag till beslut:

Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 8)
Styrelsen har den 16 juli, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, beslutat om en riktad nyemission av högst 185 796 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 16 721,64 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.  1.     Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de tecknare som framgår av bilaga. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt stärka bolagets finansiella ställning och samtidigt bredda och stärka ägarbasen.

2.    För varje tecknad aktie ska erläggas 16,90 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde.

3.    Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske inom fyra veckor efter teckning.

4.    Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

5.    De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter de nya aktierna registrerats.

6.    Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

_______________________

                                                                        Bilaga 

                                                                                                          

Namn Högst antal aktier
Petr Dejmek 29 585
Arc Aroma Pure AB 88 757
Staffansgården i Trää AB 29 585
Pui Yeh Phoon 8 284
J.O Möllerström Brothers Operations 29 585 
Totalt 185 796

Eftersom personer som faller under 16 kap. 2 § st. 1 p. 2 aktiebolagslagen ingår i kretsen av teckningsberättigade krävs för giltigt beslut att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. 

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Styrelsens fullständiga beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Kalkstensvägen 16, i Lund samt på bolagets webbplats (www.optifreeze.se) senast två veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Lund i augusti 2019
OptiFreeze AB (publ)
STYRELSEN
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Eda Demir Westman, VD OptiFreeze AB
Telefon: +46 70 600 67 99
E-post: eda.demir@optifreeze.se

Release