OptiFreeze Investor > Media > Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

2018-04-03, 14.22 (CEST)

Rättelse: Ny version av Årsredovisning 2017

På grund av flertalet fel i OptiFreezes Årsredovisning 2017 finns nu en ny korrekt version att ladda ner.

Felen är följande:

Under Resultaträkning, sidan 17, har post ”Resultat efter finansiella poster” blivit dubblerad i tidigare version. Detta är nu korrigerat.

I Balansräkningen, under rubrik ”Eget kapital och skulder” har markeringen för Not 13 flyttats upp i ny version så att den hänvisar till ”Eget kapital”.

Under Förändring av eget kapital, sidan 20, har en förklaring lagts till för asterisken vid ”Pågående nyemission”; ”Pågående nyemission avser optionsprogram som avslutades 2017-12-22 och registrerades 2018-01-10”.  Denna saknas i tidigare version.

I Kassaflödesanalys, sidan 21, är siffrorna ändrade i ny version.

Under Upplysningar till enskilda poster, sidan 24, är en förklaring tillagd under Not 3; ”Omsättningen avser genomförda industriella tester och ej faktiska försäljningar av produkter”. Denna saknas i tidigare version.

Lund, 3 april, 2018

Eda Demir, VD

Release of-ar-13