OptiFreeze Investor > Media > Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

2021-02-19, 16.00 (CET)

OptiFreeze offentliggör fusionsdokument med anledning av samgåendet med ArcAroma

Regulatorisk

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA ELLER SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

OptiFreeze AB (publ) (”OptiFreeze”) offentliggjorde den 19 januari 2021 att styrelsen för OptiFreeze och styrelsen för ArcAroma AB (publ) (”ArcAroma”) gemensamt antagit en fusionsplan för att genomföra ett samgående av OptiFreeze och ArcAroma genom en aktiebolagsrättslig fusion (”Fusionen”) med OptiFreeze som övertagande bolag och ArcAroma som överlåtande bolag. OptiFreeze har idag offentliggjort ett fusionsdokument avseende Fusionen. Fusionsdokumentet finns tillgängligt på www.optifreeze.se. Vidare har OptiFreeze tidigare offentliggjort kallelse till extra bolagsstämma för att besluta om godkännande av Fusionen. Den extra bolagsstämman kommer att äga rum den 5 mars 2021. Som tidigare offentliggjorts förväntas Fusionen vara genomförd under andra kvartalet 2021.

Rådgivare
Moll Wendén Advokatbyrå är legal rådgivare till OptiFreeze i samband med Fusionen.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2021 klockan 15.45.

För mer information, kontakta:
Ulf Hagman, VD
Mail: ulf.hagman@optifreeze.se
Tel: 0733-636380

Kort om OptiFreeze 

OptiFreeze AB (publ), org.nr 556844-3914, har en patenterad teknologi som kan användas för att förlänga hållbarheten på grönsaker, färsk skuren frukt, blomstersticklingar, snittblommor och andra plantor. Samma teknologi bevarar smak, form och textur på grönsaker, frukter och bär vid frysning. Den kan även användas för att framställa torkade varor som frukt, grönsaker, örter och kryddor med målet att förkorta torktiden samtidigt som smaken, doften och färgen bevaras. Denna teknologi öppnar upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i OptiFreeze AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från OptiFreeze, Erik Penser Bank AB eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Hong Kong, Israel, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. OptiFreeze har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med Fusionen. Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

Release