OptiFreeze Investor > Media > Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

2018-11-14, 09.00 (CET)

OptiFreeze AB ger uppdatering av finansiell information

Regulatorisk

Optifreeze AB estimerar att varje OptiCept installation genererar en försäljningsmarginal mellan 7,5 m Sek och 15 m Sek över en fem års period.

Tidigare har OptiFreeze meddelat ett samarbete med en internationell aktör i blomsterindustrin. Genom samarbetet har en tydligare affärsmodell arbetats fram.

Varje år säljs 2,5 miljarder sticklingar globalt. Den korta livslängden på sticklingen är ett problem för industrin då den transporteras från ursprungslandet till slutkundsmarknaden. Med Optifreeze patenterade OptiCept process erbjuder företaget en lösning till industrin.

OptiFreeze affärsmodell består av tre delar: Försäljningen av OptiCept linjen, en årlig försäljning av tillsatser och en årlig royalty för varje behandlad blomsterplanta. Över en period på 5 år är den beräknade försäljningsmarginalen som varje process linje genererar uppskattad till mellan 7,5 m Sek och 15 m Sek, beroende på vilken typ av blomma som behandlas. Optifreeze gör bedömningen att 10 linjer kommer att säljas till kunder i OptiFlower segmentet under de kommande 3 åren. Det är även vår bedömning att försäljning kommer att ske i andra applikationsområden under samma tidsperiod.

OptiCept teknologin är ny för industrin, men det är vår tro att den kommer att förändra logistik strukturen hur sticklingar transporteras och planteras. Blommer kommer att växa snabbare och ha en förlängd livstid. Företaget har gjort en försiktig bedömning då vi introducerar en helt ny teknik. Optifreeze har tidigare estimerat att break-even kommer att nås 2020. Det är företagets fortsatta bedömning att den tidsplanen håller.

Under vårt arbete med tester av blomstersticklingar har flera nya applikationer öppnats upp. En sådan är att introducera tillväxt tillsatser i OptiCept processen. Detta för att accelerera växten av plantan och på så sätt skapa ytterligare större värde till kunden. Hittills har OptiFreeze endast arbetat mot blomsterindustrin, men har ambitionen att introducera samma koncept till grönsaks-, fruktväxt sticklingar, samt skurna blommor. Inget av dessa möjligheter har tagits in i bedömningen ovan.

“Vi har nu nått en punkt där affärsmodellen och potentialen är tydligare. Vi tycker därför det är korrekt att informera våra ägare och den finansiella marknaden om våra nya bedömningar. Samtidigt vil vi påminna om att detta är en helt ny teknik med utmaningar och stora möjligheter.”, säger Eda Demir Westman, VD OptiFreeze AB.

Lund, 14 November 2018

Eda Demir Westman

Denna information är sådan information som Inhalation OptiFreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2018.

Release