OptiFreeze Investor > Media > Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

2020-06-08, 17.31 (CEST)

OptiFreeze avser genomföra riktad nyemission för att stärka bolaget inför kommersiell lansering

Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

OptiFreeze AB (”OptiFreeze” eller ”Bolaget”) tillkännager idag sin avsikt att, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 maj 2020, genomföra en nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (den ”Riktade emissionen”). OptiFreeze har uppdragit Erik Penser Bank AB att utreda förutsättningarna för att genomföra den Riktade emissionen genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (”Bookbuilding-förfarandet”).

Teckningskursen för de nya aktierna i den Riktade emissionen skall bestämmas genom Bookbuilding-förfarandet som påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande och slutförs före handeln inleds på Nasdaq First North Growth Market den 9 juni 2020.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tid- och kostnadseffektivt sätt tillföra OptiFreeze rörelsekapital samt kapital för utveckling av Bolaget och därigenom stärka Bolagets finansiella flexibilitet. Emissionslikviden från den Riktade emissionen avses användas till att utveckla OptiFreeze kommersiella kapacitet och accelerera marknadsetableringen av Bolagets teknologi.

Genomförandet av den Riktade emissionen förutsätter bland annat att styrelsen i OptiFreeze beslutar om att emittera nya aktier med stöd av det bemyndigande som beviljades vid årsstämman den 14 maj 2020. Bemyndigandet möjliggör för nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om högst ca 1,7 miljoner aktier. Styrelsen kan när som helst välja att avbryta, förlänga eller förkorta Bookbuilding-förfarandet samt avstå från att besluta om att genomföra den Riktade emissionen. Genom att teckningskursen i den Riktade emissionen fastställs genom Bookbuilding-förfarandet är det styrelsens bedömning att teckningskursen säkerställs marknadsmässigt.

Rådgivare
OptiFreeze har anlitat Erik Penser Bank och Moll Wendén Advokatbyrå som finansiell respektive legal rådgivare i samband med den Riktade emissionen.

För mer information, kontakta:
Ulf Hagman, VD
Mail: ulf.hagman@optifreeze.se
Tel: 0733-636380

Denna information är sådan information som OptiFreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2020, kl 17.31 CEST.

Om OptiFreeze AB
OptiFreeze AB (publ), 556844-3914, har en patenterad teknologi som bevarar smak, form och textur på grönsaker, frukter och bär genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. OptiFreeze har även utvecklat en metod som kan förlänga hållbarheten på grönsaker, färsk skuren frukt, blomstersticklingar, snittblommor och andra plantor. Samma teknologi kan användas för att framställa torkade varor som frukt, grönsaker, örter och kryddor med målet att förkorta torktiden samtidigt som smaken, doften och färgen bevaras. Denna teknologi öppnar upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market med Västra Hamnen Corporate Finance AB som Certified Adviser, Tel: +46 40 200 250, E-mail: ca@vhcorp.se.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i OptiFreeze AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från OptiFreeze AB, Erik Penser Bank AB eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. OptiFreeze har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med den Riktade emissionen. Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

Release