OptiFreeze Investor > Media > Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

2018-09-14, 11.29 (CEST)

Första ordern för OptiFreeze

Regulatorisk

OptiFreeze AB (”OptiFreeze”) har fått sin första order av bolagets produkt OptiCeptTMfrån ett ledande multinationellt företag inom blomsterindustrin. Ordern är ett resultat av en nyligen undertecknad avsiktsförklaring mellan OptiFreeze och kunden. 

Kundens pris är i enlighet med gällande listpris, med avdrag för en marknads-introduktionsrabatt. Specialpriset medges för den första produkten där OptiFreeze beaktar det potentiella värdet på växtförökningsmarknaden. Framtida intäkter kommer även att ske i form av royaltyavgifter per stickling som behandlats med OptiFreezes teknik. Mervärdet per stickling kommer att delas mellan de båda parterna. Därutöver kommer OptiFreeze att generera intäkter genom försäljningen av OptiCap för respektive framtida produktionslinje.

Avsikten är att fler OptiCeptTM-linjer ska installeras hos kundens sticklingsanläggningar och denna process kommer att inledas under 2019. Systemet kommer att användas för att utveckla processen i syfte att handha flera olika varianter på den faktiska anläggningen samt fullt ut kommersialisera OptiFlower-tekniken inom växtförökning inom hela blomster- och växtbranschen. 

Försäljningsavtalet är ett resultat av ett engagerat arbete från båda sidor efter ett gemensamt projekt som inleddes år 2017 inom ramarna för segmentet OptiFlower. 

Lund, 14 september, 2018

Eda Demir Westman, CEO

Läs som pdf