OptiFreeze Investor > Media > Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

2019-07-18, 09.17 (CEST)

OptiFreeze AB (publ) genomför riktade emissioner om totalt 17 395 908 MSEK

Regulatorisk

Styrelsen i Optifreeze har, med stöd av emissionsbemyndigandet från bolagsstämman den 11 april 2019, beslutat om en riktad emission av 996 920 aktier till ett antal externa investerare med en teckningskurs om 14,30 SEK per aktie, motsvarande en bruttolikvid om 14 255 956 MSEK. Teckningskursen 14,30 SEK innebär en rabatt om cirka 15 procent mot OptiFreezes stängningskurs 12 juli 2019 och har bestämts efter förhandlingar med externa investerarna med utgångspunkt från den noterade betalkursen för bolagets aktier. Styrelsen i OptiFreeze har också, villkorat av bolagsstämmans godkännande, beslutat om en riktad emission av 185 796 aktier till ett antal större aktieägare, styrelseledamöter och styrelseordförande med en teckningskurs om 16,90 SEK per aktie, motsvarande en bruttolikvid om 3 139 952 MSEK. Teckningskursen 16,90 SEK innebär att ingen rabatt utgår. OptiFreezes stängningskurs 12 juli 2019 och har bestämts med utgångspunkt från den noterade betalkursen för bolagets aktier. 

Emissionerna genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt stärka bolagets finansiella ställning och samtidigt bredda och stärka ägarbasen.

Emissionerna avser att säkerställa finansiering av bolagets rörelsekapital och den fortsatta utvecklingen av bolagets verksamhet. 

De riktade emissionerna medför en utspädning om cirka 10,7 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom de riktade emissionerna ökar antalet utestående aktier och röster med 1 182 716 aktier från 9 877 264 till 11 059 980. Aktiekapitalet ökar med 106 444,44 SEK från 888 953,76 SEK till 995 398,2 SEK. De nya aktierna kommer att tas upp till handel på Spotlight Stockmarket när de har emitterats och registrerats. Betalning för de nyemitterade aktierna ska erläggas kontant senast den 1 september 2019. Styrelsen äger rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

”Jag är glad och stolt över det förtroende som marknaden har gett oss” säger Eda Demir Westman, VD för Optifreeze AB. ” Med denna emission kommer vi kunna ta oss med större hastighet mot våra mål. Planen ligger fast att ha ett positivt kassaflöde under 2020. Fördelen med riktad emission är att organisationen har kunnat fokusera på att leverera resultat. Vi är övertygade att under hösten kommer resultaten av våra ansträngningar synas” fortsätter Eda. Vi får dessutom in några riktigt bra och stora investerare som tror på bolaget att dessutom ställer nuvarande ägare och styrelse upp på ett fantastiskt sätt.

Det är med stor tillförsikt som vi genomför denna emission, snabbt billigt och med stor positiv respons säger nytillträdde styrelseordförande Martin Linde. Att se att nuvarande ägare Arc Aroma Pure AB, Johan Möllerström och Petr Dejmek tecknar utan rabatt är ett styrketecken, jag har också fått möjligheten att teckna till dessa villkor. Jag tror stenhårt på bolaget och ser framtiden ann med stor tillförsikt” avslutar Martin Linde. Totalt kommer denna grupp gå in med ca 3 MSEK av emissionen.

Här är listan över investerare - tecknare : Arc Aroma Pure AB, Ironblocks AB, Petr Dejmek, Staffansgården i Trää AB, Pui Yeu Phoon, Oskar Duvik, J.O. Möllerström Brothers Operation AB, Birgitta Möllerström, JDI Entreprenad AB, Gustavien Sweden AB, Johan Hasselbom, Inger Holmgren, Thomas Holmgren, MCMC Melving Invest AB, Charlotte Wadström, Anneli Blad, Joakim Lerud, Torsten Andersson, LUP BVBA, Christian Månsson, AB Ribersjö, John Fällström, Per Nilsson, Jonas Sellberg, Martin Bengtsson, Gerhard Dal, Modelio Equity och Henrik Amilon.  

Finansiell och legal rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi legal rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionerna.

För ytterligare information

Kontakta:

Martin Linde, SO OptiFreeze AB Telefon: +46 70 6730 968 E-post: martin.linde@optifreeze.se

Eda Demir Westman, VD OptiFreeze AB Telefon: +46 70 600 67 99 E-post: eda.demir@optifreeze.se

Informationen är sådan som OptiFreeze är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 18 juli 2019.

Release