OptiFreeze Investor > Media > Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

2019-08-22, 14.28 (CEST)

Kommuniké från extra bolagsstämma i OptiFreeze AB (publ)

Regulatorisk

Idag, den 22 augusti 2019, hölls extra bolagsstämma i OptiFreeze AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet. 

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 16 juli 2019 om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på de huvudsakliga villkor som följer nedan. 

Beslutet innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst 16 721,64 kronor genom nyemission av högst 185 796 aktier.

  1. 1.    Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de tecknare som anges nedan. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt stärka bolagets finansiella ställning och samtidigt bredda och stärka ägarbasen.

Namn                                           Högst antal aktier

Petr Dejmek                                          29 585

Arc Aroma Pure AB                               88 757

Staffansgården i Trää AB                      29 585

Pui Yeh Phoon                                        8 284

J.O Möllerström Brothers Operation      29 585

                                                Totalt: 185 796 

  1. 2.     För varje tecknad aktie ska erläggas 16,90 kronor. Grunden för teckningskursen är

aktiens marknadsvärde.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eda Demir Westman, VD OptiFreeze AB

Telefon: +46 70 600 67 99

E-post: eda.demir@optifreeze.se

Release