OptiFreeze Investor > Media > Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

OptiFreeze styrelse beslutar att föreslå nytt företagsnamn och att påbörja processen för listbyte

Regulatorisk
OptiFreeze styrelse har idag beslutat att föreslå OptiCept Technologies som nytt företagsnamn. Förslaget kommer att behandlas på årsstämman. Styrelsen beslutade även att påbörja arbetet inför ett listbyte med målsättningen att vara listad på Nasdaq Small Cap inom 12 månader.
Läs mer

OptiFreeze hittar nytt användningsområde som kan dubbla den potentiella marknaden.

Regulatorisk
OptiFreeze har idag tecknat avtal med Redlands roses i Kenya med syfte att testa hur OptiBoost[TM ]kan stärka blommorna inför transporten. Detta kan även bidra till att på sikt kunna ersätta flygfrakt med sjöfrakt och därmed sänka såväl miljöavtryck som kostnader.
Läs mer

OptiFreeze offentliggör preliminär tidplan avseende fusionen med ArcAroma

Regulatorisk
OptiFreeze AB (publ) (”OptiFreeze”) informerar härmed om en preliminär tidplan avseende fusionen med ArcAroma AB (publ) (”ArcAroma”). Förväntat datum för slutförande av fusionen är den 21 maj 2021.
Läs mer

OptiFreeze AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Regulatorisk
Aktieägarna i OptiFreeze AB (publ), org.nr 556844-3914, kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 mars 2021 klockan 14.00 att avhållas på OptiFreezes kontor på adress Kalkstensvägen 16, 224 78 Lund.
Läs mer

OptiFreeze tecknar avtal för skogsindustrin med Mondi South Africa

Regulatorisk
Avtalet innebär att OptiFreeze tillsammans med Mondi ska utvärdera OptiFreeze-teknologin på sticklingar och småplantor av eukalyptus i syfte att stärka plantan och minska svinn.
Läs mer

OptiFreeze höjer prognosen med 50%

Regulatorisk
OptiFreeze upplever ett stort internationellt intresse för bolagets OptiBoost[TM] ett system för hållbarhetsförlängning av snittblommor. Det stora intresset i kombination med den föreslagna fusionen med ArcAroma gör att bolaget ser en möjlighet att höja prognosen för installerade system under de kommande två åren från 30 till 45 system. Vår uppskattning är att varje system ska generera intäkt* på ca 10 milj kr per år när användningen är i full gång. *Vad genomsnittlig intäkt blir avgörs av kunderna utnyttjandegrad.
Läs mer

OptiFreeze och ArcAroma går samman för att skapa ett världsunikt bolag inom Food & PlantTech

Regulatorisk
OptiFreeze och ArcAroma (tillsammans ”Bolagen”) meddelar idag, den 19 januari 2021, gemensamt att styrelsen för OptiFreeze och styrelsen för ArcAroma har antagit en fusionsplan för att genomföra ett samgående av OptiFreeze och ArcAroma genom en aktiebolagsrättslig fusion (”Fusionen”). Besluten har tagits mot bakgrund av att båda Bolagen står inför sina respektive kommersiella genombrott och därför behöver den kraft som skapas för att kunna tillfredsställa kundförfrågningar och skala upp både marknadsinsatser och produktion. Fusionen kommer att implementeras genom att ArcAroma absorberas av OptiFreeze. Sammanslagningen förutsätter bland annat godkännanden på extra bolagsstämmor i de båda Bolagen. Aktieägare i OptiFreeze representerande mer än 17 procent av aktierna och rösterna i OptiFreeze och aktieägare i ArcAroma representerande mer än 34 procent av aktierna och rösterna i ArcAroma har lämnat sin avsikt att rösta för Fusionen på respektive kommande extra bolagsstämma.
Läs mer